Breaking News

Phu quân có độc


Nữ bá vương đô thành Tống Giai Văn theo tổ phụ phiêu kị đại tướng quân bình loạn thằng lợi, Thánh thượng ban cho thiếu nữ 19 tuổi 1 đạo thánh chỉ tứ hôn, chỉ cần nàng nhìn trúng công tử nhà nào, hoàng thượng lập tức ban hôn
- Thế gia công tử: chạy mau! nữ bá vương cướp người kế thân!
- Thế gia tiểu thư: thề chết bảo vệ đệ nhất công tử Tiêu Trạch Hiên!
- Bách tính ăn dưa: xem kẻ thù truyền kiếp của Tống Giai Văn, Diệp Kiêu trừng trị cô ta thế nào
- Diệp Kiêu công tử: "CƯỚP TA! CƯỚP TA! CƯỚP TA!"
--------------------------------------------------------
Xem online

Bài đăng phổ biến